financial analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 921 jobs
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • รักการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประมาณการทางการเงิน 3 ปี, จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
  • ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  • โบนัส, ประกันชีวิต, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และ อื่นๆ
  Next