financial analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 617 jobs
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  YannawaTHB 45K - 55K /month
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของกิจการ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst/นักวิเคราะห์ (MCD)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการเงินของบริษัท
  • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • มีความสามารถในการใช้ SAP Power และ BI
  Next