งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดีมาก
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์