งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์