งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 of 21 jobs
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 35K - 44,999 /month
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  Bangrak
  • บริหารจัดการและควบคุมงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • บันทึกบัญชีและระบบบัญชีต่าง ๆ
  • จัดทำภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • AR & Payment
  • งานบริหารจัดการติดตามลูกหนี้และการชำระเงิน
  • มีประสบการณ์ติดตามลูกหนี้ (โครงการอสังหาริมทรัพย์)
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ีมีความรู้มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร ต้นทุน ปิดงบบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP (ERP) ได้
  NISSAN TRADING (THAILAND) CO., LTD's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ทางาน AR, APอย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบภาษีซื้อประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูล