senior sales engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 85 jobs
  Piramid Solutions Co., Ltd.'s banner
  Piramid Solutions Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ในการขายงาน M&E BMS / Fire Alarm
  • มีความสามารถในการสื่อสารและเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
  • พร้อมศึกษาและเรียนรู้ เทคโนโลยี เพิ่มเติมในอนาคต
  Next