financial analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,035 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Next