design engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 238 jobs
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Mechanical Engineer (กทม.) 1 อัตรา/วิศวกรเครื่องกล

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานด้านเครื่องกลและระบบสูบน้ำ 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's banner
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้คร่อง
  • Systematic thinking
  • มีความรู้ และใจ การคำนวณต้นทุนการผลิต และราคาขาย
  Next