building manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 93 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
  • อาคารสำนักงาน
  • ประสานงาน บริหารจัดการ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  BangkapiTHB 25K - 34,999 /month
  • ดูแลรับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน และจัดการแก้ปัญหา
  • บริหารจัดเก็บค่าส่วนกลาง และเตรียมส่งมอบนิติบุคคล
  • จัดเตรียมเอกสารและเตรียมการจัดตั้งนิติบุคคล
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Next