sales training manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง