thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to thai beverages public company limited jobs

  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA , Food Chain
  • Sales การกระจายสินค้า
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
  • เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรต่างๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • IDP Career Path Succession Planning
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ โปรดักชั่น
  • ถ่ายภาพวีดีโอทั้งในสตูดิโอ
  • ควบคุมระบบภาพและเสียงในห้องประชุมหรืองานอีเวนท์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและสนับสนุนระบบ SAP
  • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาได้
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP