store manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 411 jobs
  Yanet Asia PTE CO.,LTD's banner
  Yanet Asia PTE CO.,LTD's logo
  Pathumwan
  • งานบริการและบริหารหน้าร้านสาขา
  • ควบคุมและดูแลฝึกสอนพนักงานในร้านให้ตรงตามมาตราฐาน
  • มุ่งเน้นการทำยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายของร้าน
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีความรู้เรื่องบริหารคนและสร้างทีมงาน
  • มีความรู้เรื่องสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
  • งานบริการลูกค้า
  Next