relationship manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,414 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Partner Relationship Manager

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ประสบการณ์ด้าน partnership 3-5 ปี
  • มีสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  • มีความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นกับพันธมิตรองค์กรต่างๆ
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s banner
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s logo
  Bangkapi
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การขาย, การตล
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Key Account Executive (Modern Trade)

  Dplus Intertrade Company Limited
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • ประสบการณ์ 3ปี ขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next