reception
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 488 jobs
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพศหญิง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีการฝึกอบรม สอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ทำงานด้านเลขา ดูแลงานเอกสารของผู้จัดการของแผนก
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในการงานด้านธุรการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์,ด้านการสื่อสาร
  Next