production manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 200 jobs
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • มีปสก.ควบคุมการผลิตในสายงานพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ซ.สุขสวัสดิ์55 จ.สมุทรปราการ
  • ทำงานวันจ-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  Nathalin Group's banner
  Nathalin Group's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล หรือพาณิชย์นาวี
  • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ
  • ปฏิบัติงานในตำแหน่งต้นกลหรือรองต้นกล
  Next