accounting officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 193 jobs
  Noble Development Public Company Limited's banner
  Noble Development Public Company Limited's logo

  Accounting Officer (New Graduate is welcome)

  Noble Development Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดประเภทค่าใช้จ่าย
  Promthong group Co., Ltd.'s banner
  Promthong group Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 16K - 25K /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเเละการเงิน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี
  Next