account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,139 jobs
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Key Account Executive (Sales)

  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangkapi
  • การศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารธุรกิจ
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีทักษะที่ดีทางด้านการ สื่อสาร และงานเอกสาร
  Next