system analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 501 jobs
  Envision Consulting Co., Ltd.'s banner
  Envision Consulting Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • วางระบบ และสอนการใช้งานโปรแกรม EnProduction
  • ทำการสอนและตอบคำถามการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
  • Support การใช้งานระบบหลังผ่านกระบวนการวางระบบแล้ว
  Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.'s logo
  Pranakorn
  • ประสบการณ์ 2 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ C# .NET
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ System Analyst
  • มีความรู้ในการเขียน flow, คู่มือการทำงานของระบบ
  Next