finance manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,334 jobs
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Accounting & Finance Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 10 ปีขึ้นไป
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Next