accountant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,776 jobs
  LEARN Corporation Public Company Limited's banner
  LEARN Corporation Public Company Limited's logo
  PathumwanTHB 16K - 19,999 /month
  • รับวางบิล บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ
  • นำส่ง ภ.พ.30 ภพ.36 และ ภงด.54 และรายงานภาษี
  • ประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้านบัญชีขาจ่าย, ใช้ excel ดี
  SW Advisory Service Co., Ltd.'s banner
  SW Advisory Service Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • โอกาสร่วมงานสอบบัญชีเพื่อเก็บชั่วโมงสอบ CPA
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  Next