thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to thai beverages public company limited jobs

  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์และวางแผน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
  • เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรต่างๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • IDP Career Path Succession Planning
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA , Food Chain
  • Sales การกระจายสินค้า
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  Huaykwang
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง การวางแผนการขาย
  • มีความชำนาญและรู้จักเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  JatuchakTHB 25K - 34,999 /month
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายสินค้า
  • มีความรู้ความเข้าใจช่องทาง Modern Trade
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์และเข้าใจในงานด้านการเงิน การธนาคาร
  • ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
  Next