marketing manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,548 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การขาย หรือสาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป อาหารเสริม สุขภาพ ช่องทางMT
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วางแผน/ดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาด
  • สนับสนุนงานการกำกับดูแลทีมงาน
  • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง
  Next