it manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,258 jobs
  โรงพยาบาล รวมใจรักษ์ สุขุมวิท62's banner
  โรงพยาบาล รวมใจรักษ์ สุขุมวิท62's logo
  Prakanong
  • ประสบการณ์ด้าน IT ไม่ต่ำกว่า 10 ปีเป็นอย่างน้อย
  • เป็นระดับผู้จัดการด้าน IT กับโรงพยาบาลมาก่อน
  • ค่าตอบแทนและสวัสดิการดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถประเมิน
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
  Next