key account manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,020 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • คิดวิเคราะห์กลยุทธ์ เพิ่มยอดขาย Modern Trade
  • วางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายใหม่ๆ
  • วิเคราะห์การขาย การตลาด คู่แข่ง
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Key Account Executive (Modern Trade)

  Dplus Intertrade Company Limited
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • ประสบการณ์ 3ปี ขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next