finance manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 597 jobs
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  KlongsanTHB 70K - 159,999 /month
  • Salary 70,000 - 150,000
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทีมบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  Pathumwan
  • วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตาม
  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน รายงาน
  • กำกับดูแลการบริหารเงินของบริษัทและของบริษัทในกลุ่ม
  Next