finance accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 126 jobs
  Singer Thailand Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
  • ยื่นภาษี ภงด.3,53/ย้อนภาษี ภพ.30 จัดทํางบประมาณ
  • รายงานผลประกอบการประจำเดือน/บทวิเคราะห์ทางการเงิน
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Trinity Securities Co., Ltd.'s banner
  Trinity Securities Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 5-10 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี
  • ภาษาอังกฤษดี
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Section Manager-Accounting

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน
  • ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี
  • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ
  Next