product manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 796 jobs
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิ ตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • จัดทำ ควบคุม และติดตามกระบวนการขึ้นทะเบียน
  • จัดทำฉลากสินค้านำเข้า รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง
  • กำหนดแนวทางในการนำกฏหมายผลิตภัณฑ์ต่างๆมาประยุกต์
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
  • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next