financial controller
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 521 jobs
  Singer Thailand Public Company Limited's logo
  BangrakTHB 30K - 70K /month
  • จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
  • ยื่นภาษี ภงด.3,53/ย้อนภาษี ภพ.30 จัดทํางบประมาณ
  • จัดทํางบการเงินและวิเคราะห์รายการทางบัญชี
  Trinity Securities Co., Ltd.'s banner
  Trinity Securities Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 5-10 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี
  • ภาษาอังกฤษดี
  Next