thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to thai beverages public company limited jobs

  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบรนด์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
  • พัฒนาธุรกิจ ลุยโจทย์ใหญ่ พัฒนาความเป็นผู้นำ
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ ผู้นำ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการงานบัญชีของกลุ่มมิตรผล
  • Accounting Shared Service
  • บริหารงาน Conso, Report, Acc System, Tax, Asset
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กำกับดูแล Compliance
  • บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  FB Food Service (2017) Limited's banner
  FB Food Service (2017) Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ (Experience) : 5 ปี ขึ้นไปในสายงาน
  • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบัญชีต้นทุน
  • สามารถใช้โปรแกรม ERP เช่น MS.AX 365 ,MS.Excel, Wor
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Ricoh (Thailand) Limited's banner
  Ricoh (Thailand) Limited's logo
  Pravet
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ โปรดักชั่น
  • ถ่ายภาพวีดีโอทั้งในสตูดิโอ
  • ควบคุมระบบภาพและเสียงในห้องประชุมหรืองานอีเวนท์
  Next