reception
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 226 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในการงานด้านธุรการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์,ด้านการสื่อสาร
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Administrator / ธุรการการเงิน รับนักศึกษาจบใหม่!!!

  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  Yannawa
  • จบปริญญาตรี บัญชี หรือ การเงิน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ทำงานที่อาคาร เจเพรส ถนนนางลิ้นจี่
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Next