business development executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 519 jobs
  TARATERA CORPORATION CO., LTD.'s logo
  Wattana
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การขาย
  • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Next