project engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  Attention's banner
  Attention's logo
  TalingchanTHB 25K - 34,999 /month
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  JENOSIZE Co., Ltd.'s banner
  JENOSIZE Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความเข้าใจด้านการทำงานอีเว้นท์เป็นอย่างดี
  • สามารถมองภาพรวมของการทำงานอีเว้นท์แต่ละประเภท
  Next