it officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 85 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • ประสานงาน ดูแลและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านความเข้าใจด้าน Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการใช้งานในระบบ IT 2 ปี
  Next