assistant accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 254 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบและอนุมัติรายการปรุบปรุงบัญชีและภาษีอากร
  Next