thai beverages public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to thai beverages public company limited jobs

  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์4 ปีในการทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์และวางแผน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
  • เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรต่างๆ
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • IDP Career Path Succession Planning
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  Huaykwang
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA , Food Chain
  • Sales การกระจายสินค้า
  Ricoh (Thailand) Limited's banner
  Ricoh (Thailand) Limited's logo
  Pravet
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบรนด์ผลิตภัณฑ์และองค์กร
  • พัฒนาธุรกิจ ลุยโจทย์ใหญ่ พัฒนาความเป็นผู้นำ
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ ผู้นำ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง การวางแผนการขาย
  • มีความชำนาญและรู้จักเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการงานบัญชีของกลุ่มมิตรผล
  • Accounting Shared Service
  • บริหารงาน Conso, Report, Acc System, Tax, Asset
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • แปลเอกสาร ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  Next