project engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,022 jobs
  Attention's banner
  Attention's logo
  TalingchanTHB 25K - 34,999 /month
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดีมาก
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s banner
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s logo
  Sapan-suang
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน
  Next