internal audit manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 336 jobs
  Index Living Mall Co., Ltd.'s banner
  Index Living Mall Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • วางแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  • ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ILM
  • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี หน่วยงานอื่นๆ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  Next