financial officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 61 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, MS Office ได้เป็นอย่างดี
  YDM Thailand Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
  • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Next