sales manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,129 jobs
  TC Express Auto Services and Spare Parts (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • Attractive remuneration package
  • Outstanding career growth opportunities
  • Passionate, Energetic & Innovative work culture
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ในการบริหารทีมขายประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายได้ดี
  • รักความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์งานขายสินค้าปลีก อย่างน้อย 5 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
  • สามารถวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และแก้ปัญหาได้ดี
  Next