it officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  IT Support

  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangkapi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้คอมพิวเตอร์ทั้งทางด้าน Software
  • ดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Data Management Officer/ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (สายงานจัดการข้อมูล)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • Data Management, ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
  • สร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function