account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 373 jobs
  WPA Corporation Co., Ltd.'s banner
  WPA Corporation Co., Ltd.'s logo

  Key account sales executive

  WPA Corporation Co., Ltd.
  BangkapiTHB 20K - 25K /month
  • วิเคราะห์วางแผนการเสนอโดยเฉพาะช่องทาง Modern Trade
  • ขยายฐานกลุ่มลูกค้า Key Account ใหม่ๆ
  • เปรียบเทียบทางด้านการตลาดเพื่อให้ได้ตามยอดขาย KPI
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangkapi
  • การศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารธุรกิจ
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีทักษะที่ดีทางด้านการ สื่อสาร และงานเอกสาร
  Next