assistant sales manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 92 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ผู้มีการความบกพร่องทางร่างกาย
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์,ทักษะการขาย
  • มีทักษะการประสานงาน
  Next