assistant accounting manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 92 jobs
  MARKETING TREE CO., LTD.'s banner
  MARKETING TREE CO., LTD.'s logo
  Thonburi
  • มีประสบการณ์การทำงานตรงสายอย่างน้อย 4 ปี
  • มีการบริหารงานและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
  • นำเสนอรายงานประจำสัปดาห์และเดือน
  Siam Franchise Business Co., Ltd. (Head office)'s logo
  TalingchanTHB 55K - 89,999 /month
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการบัญชีหรือผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s banner
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ได้ใช้ความสามารถทางด้านบัญชีเต็มที่
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ , ก่อสร้าง
  Next