account manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,104 jobs
  Sangchai Equipment Co., Ltd.'s logo
  Talingchan
  • มีประสบการณ์ขายประเภทตู้ไฟฟ้ามาอย่างน้อย 4 ปี
  • หากมีความรู้เรื่องวิศวกรรม/ด้านไฟฟ้า
  • นำเสนอสินค้าตู้ไฟฟ้า ประเภท ตู้คอนโทรล ตู้ MDB
  Next