system engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 167 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkhuntien
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน Network/ System
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkhuntien
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป ในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า Automation
  • ทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถขับรถยนต์ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Next