ptt public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to ptt public company limited jobs

  1-3 of 3 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : เทคโนโลยีทางอาหาร
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • เคยมีประสบการณ์ด้าน QC / QA / QMR ในโรงงานอาหาร
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /การจัดการ /การบัญชี
  • สามารถใช้งานระบบงานขายใน SAP ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานซ่อมบํารุงถังก๊าซหุงต้ม
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน R&D