Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 421 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst/นักวิเคราะห์ (MCD)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการเงินของบริษัท
  • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • มีความสามารถในการใช้ SAP Power และ BI
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี บัญชี , ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการคำนวณ, การติดต่อประสานงาน, ละเอียดรอบคอบ
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์, มีทักษะการนำเสนองาน
  Next