Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสุขภาพ / โบนัส
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วิเคราะห์ความเสี่ยง
  • บริหารความเสี่ยงของกองทุน
  • พัฒนาเครื่องมือวัดความเสี่ยง
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
  • ตรวจสอบทรัพย์สิน
  • จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)