Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo

  Mutual Fund Filing and SEC’s reports (Officer - AM)

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการเงิน และการลงทุน
  • มีความสามารถคิดวิเคราะห์และการจัดการเป็นระบบ
  • ติดตามภาวะความเคลื่อนไหวของธุรกิจกองทุนรวม
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Bangrak
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุน
  • จัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations
  • สามารถทำ Coding, Programming และ Data Processing
  HUNSAPIROMCHOK CO., LTD.'s banner
  HUNSAPIROMCHOK CO., LTD.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next