Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 76 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Collection Manager

  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Collection Officer

  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงาน : ด้านงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Next