Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 43 jobs
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Environmental Social and Governance Policy Officer/เจ้าหน้าที่บริหาร (สายงาน ESG Policy)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • มีความรู้กลไกขับเคลื้อนการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
  Next